کدهای htaccess ریدایرکت کردن

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
پرکاربردترین کدهای htaccess جهت ریدایرکت کردن (انتقال به آدرسی دیگر) در زیر قرار داده شده:

ریدایرکت از http به https :
کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

ریدایرکت به https از با www به بدون www :
کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www. [NC]
RewriteRule ^ https://arvandweb.com%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

ریدایرکت از بدون www به با www :
کد:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت از با www به بدون www :
کد:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت http به https بجز یک دایرکتوری:
کد:
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^%{HTTP_HOST}/folder(.*) http://%{HTTP_HOST}/folder/$1 [R=301,L]
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
در مثال بالا نام دایرکتوری مورد نظر را جایگزین folder کنید.

ریدایرکت یک پوشه از سایت به https :
کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} folder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/folder/$1 [R,L]

منبع: اروندوب
 
ریدایرکت سابدامین به دامین اصلی:
کد:
#Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sub.domain.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sub.domain.com$
RewriteRule (.*)$ http://domain.com/$۱ [R=301,L]

ریدایرکت یک فایل:
کد:
RedirectMatch 301 /oldurl  /newurl

ریدایرکت آدرس های یک دامنه به یک آدرس خاص:
کد:
RedirectMatch 301 / /newurl

ریدایرکت موقت یا 302 :
کد:
Redirect 302 / http://domain.com/

ریدایرکت دامنه قدیمی به دامنه جدید:
کد:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ domain.ir [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.ir [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301,NC]

ریدایرکت یک صفحه به صفحه دیگر:
کد:
Redirect /old-index.html http://www.mynewwebsite.com/foldername/new-index.html

ریدایرکت دامنه پارک شده به سابدامین:
کد:
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?parkdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://maindomain/subdomain [L]

ریدایرکت webmail :
کد:
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?webmail.domain.com/$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http:// domain.com/webmail/ [L]

ریدایرکت سابدامین به IP با پورت:
کد:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^subsonic.mydomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://ip:4040/$1 [R=301]

ریدایرکت کردن کل ترافیک سرور بر روی https :
کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R,L]

ریدایرکت پسوند خاص صفحات سایت به پسوند دیگر:
کد:
RedirectMatch 301 (.*).html$ http://domain.com$1.php
 
عقب
بالا