htaccess redirect codes

  1. Admin

    کدهای htaccess ریدایرکت کردن

    پرکاربردترین کدهای htaccess جهت ریدایرکت کردن (انتقال به آدرسی دیگر) در زیر قرار داده شده: ریدایرکت از http به https : RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] ریدایرکت به https از با www به بدون www : RewriteEngine On...
عقب
بالا