مسیر لاگ ها در دایرکت ادمین

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
اولین موردی که برای رفع مشکل باید چک کنید، فایل Log است. در زیر مسیر لاگ ها در دایرکت ادمین ذکر شده.

The first place you should go when trying to debug a problem is the log file for that program. The list of Log Files are as follows
کد:
DirectAdmin:


/var/log/directadmin/error.log

/var/log/directadmin/errortaskq.log

/var/log/directadmin/system.log

/var/log/directadmin/security.log


Apache:


/var/log/httpd/error_log

/var/log/httpd/access_log

/var/log/httpd/suexec_log

/var/log/httpd/fpexec_log

/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log

/var/log/httpd/domains/domain.com.log

/var/log/messages (generic errors)


Proftpd:


/var/log/proftpd/access.log

/var/log/proftpd/auth.log

/var/log/messages (generic errors)


PureFTPd:


/var/log/pureftpd.log


Dovecot and vm-pop3d:


/var/log/maillog

/var/log/messages


named (bind):


/var/log/messages


exim:


/var/log/exim/mainlog

/var/log/exim/paniclog

/var/log/exim/processlog

/var/log/exim/rejectlog

(on FreeBSD, they have "exim_" in front of the filenames)


mysqld:

RedHat:


/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:


/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err


crond:


/var/log/cron


To view a log file, run:


less /var/log/filename

Where /var/log/filename is the path of the log you wish to view.  If the log is too large you can use the "tail" command:


tail -n 30 /var/log/filename
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا