غیرفعال کردن سرویس portmapper روی سرور

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
اگر ایمیلی با عنوان Abuse از دفتر امنیت اطلاعات فدرال آلمان (BSI) در مورد سرویس Portmapper دریافت کرده اید، برای رفع این مشکل اقدامات زیر را انجام دهید.

کد:
the Portmapper service (portmap, rpcbind) is required for mapping RPC
requests to a network service. The Portmapper service is needed e.g.
for mounting network shares using the Network File System (NFS).
The Portmapper service runs on port 111 tcp/udp.

In addition to being abused for DDoS reflection attacks, the
Portmapper service can be used by attackers to obtain information
on the target network like available RPC services or network shares.

به SSH لاگین کنید و دستور زیر را بزنید:
کد:
[]# rpcinfo

program version netid   address        service  owner
100000  4  tcp6   ::.0.111        portmapper superuser
100000  3  tcp6   ::.0.111        portmapper superuser
100000  4  udp6   ::.0.111        portmapper superuser
100000  3  udp6   ::.0.111        portmapper superuser
100000  4  tcp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  3  tcp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  2  tcp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  4  udp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  3  udp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  2  udp    0.0.0.0.0.111     portmapper superuser
100000  4  local   /var/run/rpcbind.sock portmapper superuser
100000  3  local   /var/run/rpcbind.sock portmapper superuser


حالا برای نصب و بستن سرویس rpc روی سرور دستورات زیر را بزنید:
کد:
yum install rpcbind
systemctl disable rpcbind
systemctl disable rpcbind.socket
systemctl stop rpcbind
systemctl stop rpcbind.socket

حالا مجددا دستور rpcinfo را بزنید و نتیجه این خواهد بود:
کد:
rpcinfo: can't contact rpcbind: RPC: Remote system error - Connection refused

مشکل شما برطرف شده و میتوانید به دیتاسنتر هتزنر بگویید که مشکل را برطرف کردید.

منبع: اروند وب
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا