بروزرسانی آپاچی به آخرین ورژن

Admin

مدیر کل سایت
پست ها
81
امتیاز
8
ابتدا ورژن فعلی آپاچی را با دستور زیر ببینید:
کد:
/usr/sbin/httpd -v
دستورات زیر را اجرا کنید:
کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs
اگر از customapache با ورژن 1.3 به بعد را استفاده میکنید، دستورات زیر را اجرا کنید:
کد:
cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl
اگر از آپاچی 2.x استفاده می کنید، به جای apache_mod_ssl از "./build apache_2" استفاده کنید.
پس از اتمام به روز رسانی apache را مجددا به روزرسانی کنید.
کد:
 RedHat:
 /sbin/service httpd restart
 
  FreeBSD:
  /usr/local/etc/rc.d/httpd restart
 
بالا