برطرف کردن ارور /usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory

Admin

مدیر کل سایت
پست ها
81
امتیاز
8
اگر به ارور زیر برخورد کردید :
کد:
/usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory
هنگام کامپایل کردن دستورات زیر را اجرا کنید و دوباره امتحان کنید:
کد:
yum install e2fsprogs-devel
یا:
کد:
up2date -u e2fsprogs-devel
برای Centos 6 :
کد:
yum install libcom_err-devel libcom_err
منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
بالا