updating apache and php

  1. Admin

    بروزرسانی و کامپایل کردن apache و php

    برای بروزرسانی و کامپایل کردن همه چیز می توانید از دستورات زیر استفاده کنید: cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build all d Updating and Compiling Apache and PHP منبع: arvandweb.com
عقب
بالا