backup sql with cb2

  1. Admin

    بکاپ گرفتن از فایل های Sql در CustomBuild 2.0

    قبل از هر گونه تغییر یا در فواصل منظم، ممکن است بخواهید پشتیبان گیری از پایگاه داده خود را انجام دهید. این راهنما نحوه پشتیبان گیری از فایل های .sql خود را با استفاده از CustomBuild توضیح می دهد. Backup cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set mysql_backup yes ./build mysql_backup and...
عقب
بالا