server based

  1. Admin

    انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ منطقی

    شبکه های نظير به نظير peer to peer این مدل برای شبکه ای با کمتر از 01 کامپیوتر پیشنهاد می گردد که در آن ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری و اشتراک منابع وجود ندارد. نکته ای که در این مورد حائز اهمیت است، این امر می باشد که ممکن است شما 3 کامپیوتر را هم به صورت دامین پیاده سازی کنید. تمام سه موردی که...
عقب
بالا