designing a network

  1. Admin

    مواردی که در طراحی یک شبکه باید مد نظر قرار گيرد

    اندازه سازمان مورد نظر باید مشخص شود تا در طراحی اولیه با اطلاعات کافی بتوان به نحو احسن شبکه را راه اندازی نمود. سطح امنیتی که برای شرکت یا سازمان در نظر گرفته می شود هم حائز اهمیت است . نوع فعالیت سازمان به منظور طراحی و پیاده سازی هر چه بهتر ساختار شبکه باید در نظر گرفته شود. مقدار ترافیک...
عقب
بالا